اساتید دانشکده

شهره حسامی

change-logo

شهره حسامی   (EN Page)

استادیار (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 37 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه جلبک شناسی 2016381 1 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
آزمایشگاه جلبک شناسی 2016381 1 03 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
آزمایشگاه جلبک شناسی 2016381 1 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
آزمایشگاه زیست شناسی میکروبی 2016401 1 08 هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) 1399/03/10 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
آزمایشگاه زیست شناسی میکروبی 2016401 1 07 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/10 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
آزمایشگاه زیست شناسی میکروبی 2016401 1 06 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/10 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
جلبک شناسی 2016380 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
زیست شناسی میکروبی 2016400 3 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
متون تخصصی زیست شناسی گیاهی 2016385 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
میکروبیولوژی گیاهی 2016439 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
آزمایشگاه ژنتیک مولکولی 2016395 1 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/11 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
آزمایشگاه ژنتیک مولکولی 2016395 1 05 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/11 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
آزمایشگاه ژنتیک مولکولی 2016395 1 03 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/11 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
آزمایشگاه ژنتیک مولکولی 2016395 1 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/11 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
آزمایشگاه قارچ شناسی 2016379 1 05 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/10 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
آزمایشگاه قارچ شناسی 2016379 1 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/10 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
آزمایشگاه قارچ شناسی 2016379 1 03 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) 1398/10/10 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
آزمایشگاه قارچ شناسی 2016379 1 06 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/10 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
آزمایشگاه قارچ شناسی 2016379 1 07 هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) 1398/10/10 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
ژنتیک مولکولی 2016394 3 02 هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 37 نتیجه
از 2