اساتید دانشکده

حسین شهبازی

حسین شهبازی

حسین شهبازی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مطالعه عنوان پایان نامه: مطالعه ژئوشیمی و جایگاه تکتونیکی سنگ های آتشفشانی غرب کبودرآهنگ (استان همدان) کارشناسی ارشد دانلود 1398/09/30
زهره افسرده بررسی اثر فاضلاب شهرستان دهلران بر روی کیفیت آب زیر زمینی منطقه کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/06
حسن برجسته واسکس بررسی شرایط دما-فشار تشکیل گرانیتوئیدهای هولولوکوکرات و سنگ های در برگیرنده آنها در مجموعه پلوتونیک الوند کارشناسی ارشد 1392/07/22
حسن برجسته واسکس بررسی شرایط دما- فشار تشکیل گرانیتوئیدهای هولولوکوکرات و سنگ های دربرگیرنده آنها در مجموعه پلوتونیک الوند کارشناسی ارشد 1391/07/22
امین بهمن پور تفکیک واحدهای سنگ شناسی سنگ های نفوذی آلموقولاق، شمال غرب همدان کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/25
سیده راضیه جعفری پترولوژی سنگ های دگرگونی درجه بالا در منطقه همدان و نواحی مجاور آن در زون سنندج-سیرجان دکتری دانلود 1397/06/31
وحید چهاردولی ویژگی های زمین شناسی مهندسی سنگ های شیستی محدوده سیمین - ارزانفود، با تاکید بر آزمون پیچش کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/24
علی دهداری دما-فشارسنجی توده پلوتونیکی آلموقولاق و سنگهای دگرگونی در برگیرنده ی آنها، شمال غرب همدان کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/28
صفورا صالحی متین نقش سنگهای غیر پلیتی بر تاریخچه ی دگرگونی منطقه همدان کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
یاسمن طاهری مقامی پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های آتشفشانی نیبند شمال شرق قروه (جنوب شرق استان کردستان) کارشناسی ارشد دانلود 1397/03/30
راضیه قاسملو کانی شناسی و دما و فشار سنجی سنگهای دگرگونی منطقه کمری، جنوب همدان کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/18
عاطفه متقی توانا دما - فشارسنجی گابرو های چشمه قصابان، غرب همدان کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/25
سیدجواد محمدی تبار پترولوژی سنگهای آذرین نفوذی لوکوکرات منطقه ی باغچه غاز، شمال شرق فامنین(شمال شرق استان همدان) کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/24
سارا نجفی راشد نقش زینوکریست ها در تفسیر تحول ماگمایی مجموعه پلوتونیک الوند کارشناسی ارشد 1392/11/20
محمد نورمحمدی دما - فشار سنجی توده پلوتونیک آلموقولاق (شمال غرب همدان) کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/27
سارا ویسی آنالیز رخساره های فورانی مخروط های آتشفشانی منطقه ی سرایجوق-قزل قیه، شمال قروه، غرب ایران کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/22
سمانه وفایی نیا پترولوژی سنگ های دگرگونی ناحیه ارزانفود، جنوب شرق شهرستان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/19
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 37 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بلور شناسی هندسی (نظری) 2015215 1 01 هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
پترولوژی بازالتها 2015549 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
زمین شیمی زیست محیطی 2015530 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
کاربرد ایزوتوپ ها در پترولوژی 2015542 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
مبانی زمین شیمی 2015196 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
بلورشناسی نوری (عملی) 2015177 1 04 هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1399/03/11 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
بلورشناسی نوری (عملی) 2015177 1 01 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1399/03/11 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
بلورشناسی نوری (عملی) 2015177 1 02 هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1399/03/11 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
بلورشناسی نوری (عملی) 2015177 1 03 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/11 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
بلور شناسی نوری(نظری) 2015176 1 01 هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
خواص فیزیکی مذابهای سیلیکاتی 2015550 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
ماگماتیسم و دگرگونی ایران 2015545 2 01 نامشخص 1399/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
بلور شناسی هندسی(عملی) 2015216 1 01 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) 1398/10/07 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
بلور شناسی هندسی(عملی) 2015216 1 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/07 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
بلور شناسی هندسی(عملی) 2015216 1 03 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/07 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
بلور شناسی هندسی(عملی) 2015216 1 04 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/07 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
پترولوژی بازالتها 2015549 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
زمین شیمی زیست محیطی 2015530 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
کاربرد ایزوتوپ ها در پترولوژی 2015542 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/14 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مبانی زمین شیمی 2015196 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/14 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 37 نتیجه
از 2