اساتید دانشکده

مجید صادقی فر

change-logo

مجید صادقی فر   (EN Page)

استادیار 
شماره تماس: 38220133
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فروزان حسین پناهی کایوشه بررسی پراکندگی فلزات سنگین در رسوبات دریاچه زریوار، استان کردستان کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
نام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آشنایی با نظریه صف 2019058 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1399/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
آمار ریاضی 2 2019139 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00) 1399/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
آمار ریاضی آزمون فرض 2019084 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00) 1399/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
سریهای زمانی 2 2019113 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (17:00 - 18:00) 1399/04/08 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
فرآیندهای تصادفی1 2019167 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
فرآیندهای تصادفی1 2019082 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
احتمال 1 2014343 4 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
احتمال 2 2019137 4 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/17 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
احتمال 2 2019091 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/17 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
آشنایی با نظریه تصمیم 2019064 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) 1398/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
آمار ریاضی 1 2019138 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1398/10/14 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
آمار ریاضی برآوردیابی 2019083 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1398/10/14 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
احتمال 2 2019137 4 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
احتمال 2 2019091 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
روشهای ناپارامتری 2019087 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) 1398/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
فرآیندهای تصادفی1 2019167 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
فرآیندهای تصادفی1 2019082 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
احتمال 2 2019091 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/15 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
احتمال 2 2019137 4 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/15 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
آشنایی با نظریه تصمیم 2019064 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1397/10/19 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
نمایش 20 نتیجه
از 1