اساتید دانشکده

رسول سلیمانی

change-logo

رسول سلیمانی   (EN Page)

استادیار 
شماره تماس: 38236183
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد مهندسی 2019034 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
مبانی اقتصاد 2019130 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
اقتصاد مهندسی 2019034 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (17:00 - 18:00) 1397/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
مبانی اقتصاد 2019130 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/15 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
نمایش 4 نتیجه