اساتید دانشکده

رحیم محمودوند

رحیم محمودوند

رحیم محمودوند   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فاطمه خانی پیش بینی تغییرات فصل گرمایی رشد در امتداد دریاچه ارومیه در دهه آینده (2025-2016) کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/15
مهناز منطقی پور تعیین نرخهای بهینه بیمه نامه های غیرعمر دکتری دانلود 1396/04/25
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
رگرسیون2 2019115 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1400/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
طرح آزمایشهای 1 2019089 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (17:00 - 18:00) 1400/04/08 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1399
آشنایی با آمار رسمی 2019166 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته چهار شنبه (17:00 - 18:00) 1399/11/02 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
آشنایی با آمار رسمی 2019109 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته چهار شنبه (17:00 - 18:00) 1399/11/02 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
روش تحقیق و مشاوره آماری 2019141 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
روشهای چند متغیره گسسته 2019114 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) 1399/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
طرح آزمایشهای 2 2019093 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1399/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
رگرسیون2 2019115 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1399/04/07 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
زبان تخصصی 2019142 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
طرح آزمایشهای 1 2019089 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) 1399/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
آشنایی با آمار رسمی 2019166 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
رگرسیون2 2019115 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
روشهای چند متغیره گسسته 2019114 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) 1398/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
طرح آزمایشهای 2 2019093 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1398/10/16 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
آمار ریاضی آزمون فرض 2019084 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1398/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
طرح آزمایشهای 1 2019089 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) 1398/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
طرح آزمایشهای 2 2019093 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1398/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
احتمال 1 2014110 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/19 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
احتمال 1 2014343 4 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/19 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
آشنایی با آمار رسمی 2019166 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2