اساتید دانشکده

احمد مهرابی

change-logo

احمد مهرابی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بررسی آماری داده های ابر نو اختر در روش های مستقل از مدل کارشناسی ارشد دانلود 1399/10/29
زهرا جیحونیان انرژی تاریک نوسانی و مقایسه آن با داده های رصدی در کیهان شناسی کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/23
نسرین جمشیر نحوه تاثیر انرژی تاریک ریچی در تحول کیهان شتابدار کارشناسی ارشد دانلود 1396/09/26
زهرا داوری دولت ابادی تحلیل داده های رصدی در کیهان انرژی تاریک دکتری دانلود 1397/07/05
مهدی دینی امزاجرد بررسی مدل انرژی تاریک خلا متغیر با زمان در کیهان کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/12
حسین رحمتی آشکارسازی سدیم در جو سیارات فراخورشیدی کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/01
زیبا رضایی مطالعه معادله حالت انرژی تاریک و بررسی قید های رصدی کارشناسی ارشد دانلود 1395/09/18
مهدی رضایی رشد اختلالات ماده در کیهان انرژی تاریک خوشه ای دکتری دانلود 1396/08/17
مجتبی علی مرادی بررسی توانایی تلسکوپ رصدخانه کاسین برای تصویر برداری از اجرام با درخشندگی سطحی پایین کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/15
ندا کانوری تاثیر اختلالات ماده تاریک در حضور انرژی تاریک کی اسنس کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/24
طیبه نادری مستجیر مدل رمبش کروی در تشکیل ساختار های کیهانی دکتری دانلود 1395/06/10
نام درس
 
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فیزیک پایه 2 2015101 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مکانیک تحلیلی 2 2018019 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
نجوم و اختر فیزیک 2018278 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
روش های پیشرفته در فیزیک محاسباتی و شبیه سازی 2018305 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
روش های پیشرفته در فیزیک محاسباتی و شبیه سازی 2018348 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
کیهان شناسی 2 2018308 3 01 هفته های فرد شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/15 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
مکانیک تحلیلی 1 2018018 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/16 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
موضوعات ویژه 1 2018301 3 02 هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) | هفته های زوج چهار شنبه (18:00 - 20:00) 1398/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
فیزیک پایه 2 2015101 2 02 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) 1398/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
انرژی و ماده تاریک 2018317 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
ریاضی فیزیک 2 2018022 3 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
فیزیک نجومی مقدماتی 2018085 3 01 هفته های زوج شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نجوم و اختر فیزیک 2018278 3 01 هفته های زوج شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
ریاضی فیزیک 1 2018021 3 02 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/19 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
روش های پیشرفته در فیزیک محاسباتی و شبیه سازی 2018305 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
فیزیک نجومی مقدماتی 2018085 3 01 هفته های فرد شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
کیهان شناسی 2018169 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های زوج چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
نجوم و اختر فیزیک 2018278 3 01 هفته های فرد شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
نمایش 18 نتیجه
از 1