اساتید دانشکده

حیدرعلی مالمیر

حیدرعلی مالمیر

حیدرعلی مالمیر   (EN Page)

استادیار 
شماره تماس: 0813
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
انور خضری بررسی اثر متقابل آلومینیوم وسیلیکون روی برخی ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی در گیاه گوجه فرنگی Lycopersicom esculentum Mill کارشناسی ارشد 1394/06/28
محمدامین فرجامی بررسی اثر سالیسیلیک اسید بر خسارات ناشی از مسمومیت سرب در گیاه اطلسی کارشناسی ارشد 1394/07/10
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 40 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه بوم شناسی 2016383 1 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/13 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
آزمایشگاه بوم شناسی 2016383 1 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/13 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
آزمایشگاه بوم شناسی 2016383 1 06 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/13 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
آزمایشگاه بوم شناسی 2016383 1 05 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/13 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
آزمایشگاه بوم شناسی 2016383 1 04 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/13 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
آزمایشگاه بوم شناسی 2016383 1 03 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/13 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 1 2016373 1 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/12 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 1 2016373 1 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/12 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 1 2016373 1 03 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) 1399/03/12 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
فیزیولوژی جذب در گیاهان 2016464 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
فیزیولوژی گیاهی 1 (تغذیه و جذب) 2016372 2 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
فیزیولوژی گیاهی 1 (تغذیه و جذب) 2016372 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
آزمایشگاه بوم شناسی 2016383 1 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/10 (16:00 - 18:00) ترم اول 1398
آزمایشگاه خاک شناسی 2016426 1 03 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/11 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
آزمایشگاه خاک شناسی 2016426 1 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/11 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
آزمایشگاه مبانی اکوفبزبولوژی گیاهی 2016430 1 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/09 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
اکوفیزیولوژی گیاهی پیشرفته 2016328 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
بوم شناسی گیاهی 2016382 2 01 هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
تغذیه معدنی در گیاهان 2016207 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
خاک شناسی 2016425 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 40 نتیجه
از 2