اساتید دانشکده

محمد ملک جانی

محمد ملک جانی

محمد ملک جانی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
الکترومغناطیس1 2018115 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (12:00 - 14:00) 1399/11/02 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
کیهان شناسی 2018313 3 01 هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
الکترومغناطیس1 2018023 4 01 هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
الکترومغناطیس1 2018115 3 01 هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
کیهان شناسی 1 2018307 3 01 هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
ریاضی فیزیک 1 2018021 3 01 هفته های فرد شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1398/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
نجوم و اختر فیزیک 2018278 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/17 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
الکترومغناطیس1 2018023 4 01 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
الکترومغناطیس1 2018115 3 01 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
کیهان شناسی 1 2018307 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
فیزیک عمومی 1 2018002 3 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/15 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
کیهان شناسی2 2018316 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
کیهان شناسی 2018313 3 01 هفته های زوج شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
نمایش 13 نتیجه
از 1