اساتید دانشکده

لیلی ایزدی کیان

لیلی ایزدی کیان

لیلی ایزدی کیان   (EN Page)

استادیار 
شماره تماس: 8292375
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
آنالیز ساختاری معدن سنگ آهن اختاچی با استفاده از روش مغناطیس سنجی، باختر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
لیلی ایزدی کیان مطالعه ی عوامل زمین شناسی مهندسی موثر بر ناپایداری شیب های گردنه ی نقره کمر، جنوب غرب تفرش کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/02
حمداله بهرامخانی اینچه بررسی زمین شناسی و تحلیل ساختاری منطقه خدابنده-سلطانیه (جنوب شرق زنجان) کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/27
پریا بهزادتبار مطالعه عوامل زمین شناسی مهندسی موثر بر روی وقوع زمین لغزش ها در منطقه زمان آباد، جنوب همدان کارشناسی ارشد 1392/04/17
فرزاد حاجی عزیزی تحلیل ساختاری پهنه ی برخوردی کوهزاد زاگرس در جنوب مریوان کارشناسی ارشد دانلود 1393/02/31
طیبه خاکسار بررسی مکانیسم جایگیری مجموعه پلوتونیک الوند کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/19
علی دهداری دما-فشارسنجی توده پلوتونیکی آلموقولاق و سنگهای دگرگونی در برگیرنده ی آنها، شمال غرب همدان کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/28
شیما ربانی تحلیل ساختاری گرانیت میلونیتی شرق و جنوب شرق بروجرد کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
سجاد رستمی شناسایی گسلهای فرعی گسل شمال تبریز با تاکید بر مطالعات سایزموتکتونیک و پهنه بندی خطر زمین لرزه در مسیرتونل های مترو تبریز کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/21
علی سوری تحلیل ساختاری گسل نهاوند با تاکید بر ویژگی لرزه خیزی آن کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/16
یزدان شهریاری تحسینیان تحلیل ساختاری پهنه گسلی جوان اصلی زاگرس، جنوب نهاوند (باختر ایران) کارشناسی ارشد دانلود 1397/08/07
لیدا صادقی تحلیل ساختاری بخش شمالی با تولیت الوند کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/12
لیدا صادقی تحلیل ساختاری بخش شمالی باتولیت الوند کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/12
محمدرضا فاضلی ستایش مطالعه عوامل زمین شناسی مهندسی موثر بر ناپایداری شیب های گردنه ی نقره کمر، جنوب غرب تفرش کارشناسی ارشد