اساتید دانشکده

حجت اله سامع

حجت اله سامع

حجت اله سامع   (EN Page)

دانشیار 
شماره تماس: 38215845
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سهیلا ترکاشوند c-جبرهای سگال با سکه ترتیبی کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/21
رقیه زهره وندحاجی ابادی قاب ها در فضای کرین کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/20
پریسا عباس قهرمانی F-جبرهای دارای ایده آل های یک طرفه بسته کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
ابراهیم فصاحت توپولوژی اکید روی فضاهای تابعی و کاربردهای آن در گروه ها و نیم گروه های توپولوژیک دکتری دانلود 1395/12/18
حامد مریدویسی تعمیم جبر (_||.||,(C0(X) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
نام درس
 
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آنالیزتابعی 2014185 4 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
آنالیز ریاضی 1 2019135 4 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
توپولوژی عمومی 2014115 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
توپولوژی عمومی 2014350 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مبانی آنالیز ریاضی 2019120 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
جبرخطی 2014344 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مباحثی در ریاضیات و کاربردها 2014143 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
مباحثی در ریاضیات و کاربردها 2014382 4 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
آنالیزهارمونیک 2014188 4 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
مباحث ویژه در آنالیز هامونیک مجرد/آنالیز/ 2014308 4 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
نظربه معادلات دیفرانسیل عادی 2014112 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نظریه معادلات دیفرانسیل عادی 2014377 4 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
ریاضی عمومی 2 2018007 3 01 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) | هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
آنالیز ریاضی 1 2014345 4 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
آنالیز هامونیک مجرد1/آنالیز/ 2014306 4 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
جبرخطی 2014344 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
مبانی آنالیز ریاضی 2014094 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
ریاضی عمومی 1 2018006 3 01 هفته های فرد شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/19 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
نمایش 18 نتیجه
از 1