اساتید دانشکده

حسین عابدی اندانی

حسین عابدی اندانی

حسین عابدی اندانی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
گروه و جبرلی 1 2014212 4 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
مبانی ریاضیات 2014341 4 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مبانی علوم ریاضی 2014092 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
هندسه دیفرانسیل موضعی 2014358 4 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
هندسه دیفرانسیل موضعی 2014161 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
هندسه منیفلد2 2014207 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
توپولوژی جبری 1 2014210 4 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
مباحث ویژه در بهینه سازی 2014453 4 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/14 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مبانی هندسه 2014384 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
هندسه منیفلد 1 2014182 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی 2014113 3 01 هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
توپولوژی جبری مقدماتی 2014162 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1397/10/15 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
فلسفه علم ریاضیات 2014173 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
هندسه منیفلد 1 2014182 4 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
نمایش 14 نتیجه
از 1