اساتید دانشکده

اسمعیل فیضی

اسمعیل فیضی

اسمعیل فیضی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فرنگیس اذرخش ??میانگین پذیری ضعیف جبرهای برلینگ جابجایی کارشناسی ارشد دانلود 1393/09/16
محمد البرزی صفدر طیف و شعاع طیفی اساسی عملگرهای ترکیب و ترکیب وزن دار روی فضاهای باناخ وزن دار توابع تحلیلی کارشناسی ارشد دانلود 1397/08/15
رزیتا انصاری ابرتوانهای باناخ و نگاشتهای نامبسوط چند مقداری کارشناسی ارشد 1392/07/03
زینب برزگر ویژگی بوخنر-شوینبرگ-ابرلین برای جبرهای باناخ جابجایی و در حالت خاص برای جبر فوریه و جبر فوریه استیلتیس کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/18
محمد برهمند نقطه ثابت برای نگاشت های کانان تعمیم یافته در فضاهای منجر تعمیم یافته کارشناسی ارشد 1391/07/09
طاهره ترکمند معرفی فضاهای هیلبرت محلی برای توابع پایه ای شعاعی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/19
زینب جوکار برون یابی وتسریع موضعی فرایند تکرار برای مسائل نقطه ثابت مشترک کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
پریسا حدادی یک رده از جبرهای فرشه پیچش وزن دار کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/15
وانیا خداکرمی میانگین پذیری ابر توانهای جبرهای باناخ کارشناسی ارشد 1391/07/10
مینا دستفروشچیان مقدمه ای بر ابرتوانهای جبرهای باناخ کارشناسی ارشد 1391/07/10
سمیرا زیوری کامل توسیع نتایج باناخ و کانان در فضای متریک فازی کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/05
سهیلا ستاری یک رویکرد همزمان به اصل انقباض در فضاهای یکنواخت مجهز به گراف کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/05
جواد سلیمانی بررسی خواص همولوژی و کوهمولوژی برخی جبرهای فرشه دکتری دانلود 1396/04/14
کلثوم عزیزی توکشنده های نامبسوط روی مخروطهای محدب بسته در فضاهای باناخ کارشناسی ارشد 1392/09/26
سیدعباس مرتضوی عملگرهای ابردوری روی فضاهای فرشه ی غیر نرم پذیر کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/29
فاطمه نگهداری میانگین پذیری ضعیف تقریبی جبرهای باناخ کارشناسی ارشد 1392/07/03
معصومه هنرمند ساختار توپولوژیکی مجموعه جواب مسائل دیفرانسیل در فضاهای فرشه کارشناسی ارشد 1392/04/04
نام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آنالیزحقیقی 1 2014180 4 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
آنالیز حقیقی 2014430 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
توابع مختلط 2014139 3 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/01 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
توابع مختلط 2014347 4 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/01 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
ریاضی 1 2015002 3 01 هفته های زوج شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
آنالیز ریاضی 1 2014345 4 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
ریاضی عمومی 2 2016350 3 02 هفته های زوج شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مبانی آنالیز ریاضی 2014094 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
توابع مختلط 2014139 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/17 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
توابع مختلط 2014347 4 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/17 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
جبر خطی برای آمار 2019134 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مبانی ماتریس ها و جبر خطی 2019119 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
منطق های غیرکلاسیک 2014166 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته چهار شنبه (17:00 - 18:00) 1398/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
آنالیزتابعی 2014185 4 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نظریه عملگرها-آنالیز 2014301 4 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
مباحث ویژه در آنالیز تابعی-آنالیز 2014300 4 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/16 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
نمایش 16 نتیجه
از 1