اساتید دانشکده

داود دمقی

داود دمقی

داود دمقی   (EN Page)

 (بازنشسته)
شماره تماس: 38316047
پست الکترونیکی: