اساتید دانشکده

سیدحسن علوی

سیدحسن علوی

سیدحسن علوی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محسن بیات طرح های بلوکی متقارن پرچم-انتقالی نقطه-اولیه (4،k،v) - 2 و گروه های کلاسیک 2 بعدی کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/15
لیلا پارچیان حل پذیری گروههای با چهار اندازه کلا س تزویج کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/11
رضوانه تهذیبی توسیع یک قضیه روی اندازه های کلاسهای تزویج کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/09
علی جعفری برخی گروههای متناهی که توسط مجموعه درجه سرشتهایشان مشخص می شوند دکتری دانلود 1395/11/11
طاهره داوری OD-تشخیص پذیری گروههای تقریباً ساده مرتبط با U_6(2) کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/12
طاهره داوری OD- تشخیص پذیری گروههای تقریباً ساده مرتبط با (2)U6 کارشناسی ارشد دانلود 1391/12/21
مریم رحمانی مقدم کلاس جدیدی از گراف های انتقالی کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/12
مریم رضاتوسلی OD- تشخیص پذیری گروه اتومرفیسم های K3-گروه های ساده کارشناسی ارشد 1394/06/14
ابراهیم زلیخایی طرح های بلوکی متقارن پرچم- انتقالی(v,k,?)-2 با بنلاد پراکنده کارشناسی ارشد دانلود 1395/09/07
اسحاق سرور محاسبه شاخصهای توپولوژیک بعضی از گرافها کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/20
سمیه سوری OD-تشخیص پذیری گروههای تقریباً ساده مرتبط با U_3(5) کارشناسی ارشد 1392/12/12
سمیه سوری OD- تشخیص پذیری گروههای تقریباً ساده مرتبط با (5)U3 کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/22
مریم شیرخانی درباره بعضی از گراف های کیلی یال انتقالی کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/19
زهرا محمدی کیلی گراف های -x کمان انتقالی برای بعضی از x ها کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/12
زهرا محمدی کیلی گراف های x- کمان انتقالی برای بعضی از Xها کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/18
سمیرا معارفی OD- تشخیص پذیری گروه های اتومرفیسم O10± (2) کارشناسی ارشد 1394/06/14
سیدعلی موسوی گروه های کلاسیک متناهی و سه صفحه های پرچم-انتقالی کارشناسی ارشد دانلود 1395/09/07
فاطمه موصلی ﮔﺮوه های اﺳﺘﺜﻨﺎیی ازنوع لی و سه صفحه های پرچم انتقالی کارشناسی ارشد دانلود 1396/08/30
نام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
جبر 1 2014348 4 01 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) 1399/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
جبر 2 2014349 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
جبر 2014136 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
مبانی جبر 2014107 3 01 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) 1399/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
جبر 1 2014348 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
جبر 3 2014357 4 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مباحث ویژه در نظریه گروهها/جبر/ 2014291 4 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مبانی جبر 2014107 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
نظریه گروهها 1 2014257 4 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
جبر 2 2014349 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/17 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
گروههای جایگشتی/جبر/ 2014292 4 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
گروههای متناهی 2014199 4 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
جبر 1 2014348 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
نظریه گروهها 1 2014257 4 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
گروههای جایگشتی/جبر/ 2014292 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/16 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
نمایش 15 نتیجه
از 1