اساتید دانشکده

اصغر سیف

change-logo

اصغر سیف   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آمار ریاضی 1 2019138 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (17:00 - 18:00) 1400/04/09 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1399
روش های عددی و شبیه سازی 2019140 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00) 1400/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
آمار ریاضی 1 2019138 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) 1399/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
آمار ریاضی برآوردیابی 2019083 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) 1399/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
کنترل کیفیت آماری 2019095 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) 1399/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
محاسبات آماری 2019096 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00) 1399/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
آمار ریاضی 1 2019138 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
آمار ریاضی برآوردیابی 2019083 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
روش های عددی و شبیه سازی 2019140 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) 1399/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
محاسبات آماری 2019096 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (15:00 - 16:00) 1399/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
آمار ریاضی 2 2019139 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1398/10/16 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
آمار ریاضی آزمون فرض 2019084 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1398/10/16 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
کنترل کیفیت آماری 2019095 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (17:00 - 18:00) 1398/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
آشنایی با نظریه صف 2019058 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (11:45 - 12:45) | هرهفته سه شنبه (12:45 - 13:45) 1398/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
آمار ریاضی 1 2019138 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1398/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
آمار ریاضی برآوردیابی 2019083 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1398/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
محاسبات آماری 2019096 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (11:45 - 12:45) | هرهفته دو شنبه (12:45 - 13:45) 1398/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
آمار ریاضی برآوردیابی 2019083 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1397/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
فرآیندهای تصادفی1 2019082 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/15 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
کنترل کیفیت آماری 2019095 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00) 1397/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
نمایش 20 نتیجه
از 1