اساتید دانشکده

امیرحسین صدر

امیرحسین صدر

امیرحسین صدر   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فاطمه احمدی قمی خاستگاه تکتونیکی، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند قرمز بالایی در منطقه آوج، استان قزوین دکتری دانلود 1397/04/27
پریسا امینی تحلیل ساختاری گسل مروارید در پهنه گسلی جوان اصلی زاگرس (غرب ایران) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/19
فرزاد حاجی عزیزی تحلیل ساختاری پهنه ی برخوردی کوهزاد زاگرس در جنوب مریوان کارشناسی ارشد دانلود 1393/02/31
سیده بصیره حسینی تحلیل ساختاری و ریخت زمین ساخت گسل حسن آباد، شمال آبگرم (استان قزوین) کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/10
کامران حسنوند عوامل زمین شناسی موثر بر ناپایداری شیب های سنگی در امتداد آزادره خرم آّباد- پل زال کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/16
شیما ربانی تحلیل ساختاری گرانیت میلونیتی شرق و جنوب شرق بروجرد کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
زهرا رسولی عنبر بررسی شواهد تکتونیک فعال در پهنه گسلی قمشلو، شاخه شمالی گسل کوشک – نصرت، جنوب آبگرم(استان قزوین) کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/16
سمیرا شه مرادی تحلیل ساختاری تاقدیس سرکان (جنوب باختری لرستان) کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/23
سحر قمریان تحلیل مورفوتکتونیک و نئوتکتونیک منطقه آوج – آبگرم (جنوب غرب قزوین) کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/19
مریم محمودی تحلیل هندسی و نوزمین ساخت پهنه گسلی خلخاب ، شمال باختر نوبران کارشناسی ارشد دانلود 1397/12/12
حسین نظری دبیر تحلیل مورفوتکتونیک کوه های گرین، جنوب نهاوند (باختر ایران) کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/24
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
زمین ساخت ایران 2015403 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
زمین شناسی ایران 2015212 3 01 هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/20 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
زمین شناسی ساختاری پیشرفته 1(نظری) 2015483 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
زمین شناسی ساختاری (نظری) 2015194 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
عملیات زمین شناسی ایران 2015041 1 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/11 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
لرزه زمین ساخت (عملی) 2015496 1 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/11 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
لرزه زمین ساخت (نظری) 2015495 1 01 هفته های فرد شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
نوزمین ساخت و ریخت زمین ساخت 2015401 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
زمین ساخت ایران 2015403 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
زمین شناسی ساختاری پیشرفته 1(عملی) 2015486 1 01 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1398/10/11 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
زمین شناسی ساختاری پیشرفته 1(نظری) 2015483 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/17 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
زمین شناسی ساختاری (عملی) 2015195 2 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/07 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
زمین شناسی ساختاری (عملی) 2015195 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/07 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
زمین شناسی ساختاری (عملی) 2015195 2 03 هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/07 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
زمین شناسی ساختاری (نظری) 2015194 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
عملیات زمین شناسی ایران 2015041 1 01 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) 1398/03/19 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
لرزه زمین ساخت (عملی) 2015496 1 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/19 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
لرزه زمین ساخت (نظری) 2015495 1 01 هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
نوزمین ساخت و ریخت زمین ساخت 2015401 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
زمین ساخت ایران 2015403 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/17 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2