دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نمایش 1 - 20 از 1,071 نتیجه
از 54
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
دیرینه شناسی و زیست محیطی 2015600 2 کارشناسی ارشد 01 یداله عظام پناه هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/01 (10:00 - 12:00)
روش های ریاضی در بازسازی تصاویر 2014458 3 کارشناسی ارشد 01 مهدی میرزاپور هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/02 (14:00 - 16:00)
منظم سازی عددی در مسائل معکوس 2014457 3 کارشناسی ارشد 01 مهدی میرزاپور هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/08 (14:00 - 16:00)
احتمال 1 2019136 4 کارشناسی آمار 01 ابراهیم نصیرالاسلامی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00)
احتمال 2 2019091 3 کارشناسی آمار 01 ابراهیم امینی سرشت هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/02 (10:00 - 12:00)
احتمال 2 2019137 4 کارشناسی آمار 01 ابراهیم امینی سرشت هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/02 (10:00 - 12:00)
یاخته شناسی و بافت شناسی گیاهی پیشرفته 2016329 2 کارشناسی ارشد زیست شناسی 01 عبدالکریم چهرگانی راد هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/04 (10:00 - 12:00)
ارزیابی ذخایر معدنی (عملی) 2015230 1 کارشناسی زمین شناسی 01 محمد معانی جو هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/12 (10:00 - 12:00)
ارزیابی ذخایر معدنی (نظری) 2015229 1 کارشناسی زمین شناسی 01 محمد معانی جو هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/07 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه بوم شناسی 2016383 1 کارشناسی زیست شناسی 02 حیدرعلی مالمیر هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/13 (10:00 - 12:00)
آزمایشگاه بوم شناسی 2016383 1 کارشناسی زیست شناسی 05 حیدرعلی مالمیر هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/13 (10:00 - 12:00)
آزمایشگاه بوم شناسی 2016383 1 کارشناسی زیست شناسی 04 حیدرعلی مالمیر هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/13 (10:00 - 12:00)
آزمایشگاه بوم شناسی 2016383 1 کارشناسی زیست شناسی 03 حیدرعلی مالمیر هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/13 (10:00 - 12:00)
آزمایشگاه بوم شناسی 2016383 1 کارشناسی زیست شناسی 06 حیدرعلی مالمیر هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/13 (10:00 - 12:00)
آزمایشگاه بوم شناسی 2016383 1 کارشناسی زیست شناسی 01 حیدرعلی مالمیر هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/13 (10:00 - 12:00)
آزمایشگاه جلبک شناسی 2016381 1 کارشناسی زیست شناسی 01 شهره حسامی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/10 (10:00 - 12:00)
آزمایشگاه جلبک شناسی 2016381 1 کارشناسی زیست شناسی 03 شهره حسامی هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/10 (10:00 - 12:00)
آزمایشگاه جلبک شناسی 2016381 1 کارشناسی زیست شناسی 02 شهره حسامی هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/10 (10:00 - 12:00)
آزمایشگاه زیست شناسی میکروبی 2016401 1 کارشناسی زیست شناسی 07 شهره حسامی هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/10 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه زیست شناسی میکروبی 2016401 1 کارشناسی زیست شناسی 08 شهره حسامی هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) 1399/03/10 (14:00 - 16:00)
نمایش 1 - 20 از 1,071 نتیجه
از 54