دروس ارائه شده

« بازگشت

آشنایی با نظریه تصمیم

نام درس آشنایی با نظریه تصمیم
کد درس 2019064
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز