دروس ارائه شده

« بازگشت

ارزیابی ذخایر معدنی(عملی)

نام درس ارزیابی ذخایر معدنی(عملی)
کد درس 2015230
تعداد واحد 1
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز