دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 1,311 نتیجه
از 66
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آبهای زیر زمینی 2015207 3 کارشناسی زمین شناسی 01 محمدحسین قبادی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/22 (10:00 - 12:00)
اپتیک 2018027 3 کارشناسی فیزیک 01 محمد امیری هفته های زوج شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/30 (14:00 - 16:00)
اپتیک پیشرفته 1 2018296 3 کارشناسی ارشد فیزیک 01 داود رئوفی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/21 (10:30 - 12:30)
آتشفشان شناسی 2015223 2 کارشناسی زمین شناسی 01 اشرف ترکیان هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/24 (14:00 - 16:00)
آتشفشان شناسی پیشرفته 2015299 2 کارشناسی ارشد زمین شناسی 01 اشرف ترکیان هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/27 (08:00 - 10:00)
احتمال 1 2014343 4 کارشناسی ریاضی 01 مجید صادقی فر هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/22 (10:30 - 12:30)
احتمال 1 2019136 4 کارشناسی آمار 01 مجید صادقی فر هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/22 (10:30 - 12:30)
احتمال 2 2019091 3 کارشناسی آمار 01 مجید صادقی فر هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1399/10/24 (08:30 - 10:30)
احتمال 2 2019137 4 کارشناسی آمار 01 مجید صادقی فر هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1399/10/24 (08:30 - 10:30)
آزمایشگاه ریاضی 2014355 2 کارشناسی ریاضی 01 محمداسماعیل سامعی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/01 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه قارچ شناسی 2016379 1 کارشناسی زیست شناسی 02 فریبا محسن زاده هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه قارچ شناسی 2016379 1 کارشناسی زیست شناسی 01 فریبا محسن زاده هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) نامشخص
آزمایشگاه قارچ شناسی 2016379 1 کارشناسی زیست شناسی 03 فریبا محسن زاده هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی جانوری 2016399 1 کارشناسی زیست شناسی 01 سیامک یاری هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
آشنایی با آمار رسمی 2019109 3 کارشناسی آمار 01 رحیم محمودوند هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته چهار شنبه (17:00 - 18:00) 1399/11/02 (10:30 - 12:30)
آشنایی با آمار رسمی 2019166 2 کارشناسی آمار 01 رحیم محمودوند هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته چهار شنبه (17:00 - 18:00) 1399/11/02 (10:30 - 12:30)
اصول تفسیر لاگ 2015396 2 کارشناسی ارشد زمین شناسی 01 حسن محسنی هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/20 (08:00 - 10:00)
اصول نمونه برداری و تجزیه نمونه های زیست محیطی 2015522 2 کارشناسی ارشد زمین شناسی 01 مهرداد براتی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/01 (10:00 - 12:00)
اکوفیزیولوژی گیاهی پیشرفته 2016328 2 کارشناسی ارشد زیست شناسی 01 حیدرعلی مالمیر هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/29 (10:30 - 12:30)
الکترودینامیک پیشرفته 1 2018291 3 کارشناسی ارشد فیزیک 01 نوراله نظری پویا هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/21 (08:30 - 10:30)
نمایش 1 - 20 از 1,311 نتیجه
از 66