دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 815 نتیجه
از 41
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آبهای زیر زمینی 2015207 3 کارشناسی زمین شناسی 01 محمدحسین قبادی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:30)
اپتیک 2018027 3 کارشناسی فیزیک 01 محمد امیری هفته های فرد شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/23 (10:00 - 12:00)
اپتیک پیشرفته 1 2018296 3 lesson-section-code5 فیزیک 01 داود رئوفی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/15 (10:00 - 12:00)
اپتیک پیشرفته1 2018334 3 lesson-section-code7 فیزیک 01 محمد امیری هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/23 (14:00 - 16:00)
آتشفشان شناسی 2015223 2 کارشناسی زمین شناسی 01 اشرف ترکیان هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:30)
آتشفشان شناسی پیشرفته 2015534 2 lesson-section-code5 زمین شناسی 01 اشرف ترکیان هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/22 (10:30 - 12:30)
اجرای پروژه های اکتشافی 2015517 2 lesson-section-code5 زمین شناسی 01 ابراهیم طالع فاضل هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/07 (08:30 - 10:30)
احتمال 1 2019136 4 کارشناسی آمار 01 ابراهیم نصیرالاسلامی هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/17 (10:00 - 12:00)
احتمال 1 2014343 4 کارشناسی ریاضی 01 مجید صادقی فر هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/23 (10:00 - 12:00)
احتمال 2 2019137 4 کارشناسی آمار 01 مجید صادقی فر هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/17 (14:00 - 16:00)
احتمال 2 2019091 3 کارشناسی آمار 01 مجید صادقی فر هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/17 (14:00 - 16:00)
یاخته شناسی گیاهی پیشرفته 2016450 2 lesson-section-code7 زیست شناسی 01 عبدالکریم چهرگانی راد هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/18 (10:00 - 12:00)
آزمایشگاه اپتیک و لیزر 2018298 1 lesson-section-code5 فیزیک 01 مهدی حاجی ولیئی هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/09 (10:00 - 12:00)
آزمایشگاه بوم شناسی 2016383 1 کارشناسی زیست شناسی 01 حیدرعلی مالمیر هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/10 (16:00 - 18:00)
آزمایشگاه پیشرفته حالت جامد 1 2018304 1 lesson-section-code5 فیزیک 01 فریدون سموات هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/09 (08:00 - 10:00)
آزمایشگاه خاک شناسی 2016426 1 کارشناسی زیست شناسی 03 حیدرعلی مالمیر هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/11 (10:00 - 12:00)
آزمایشگاه خاک شناسی 2016426 1 کارشناسی زیست شناسی 01 حیدرعلی مالمیر هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/11 (10:00 - 12:00)
آزمایشگاه ریاضی 2014355 2 کارشناسی ریاضی 01 محمداسماعیل سامعی هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/18 (10:00 - 12:00)
آزمایشگاه ژنتیک مولکولی 2016395 1 کارشناسی زیست شناسی 02 شهره حسامی هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/11 (10:00 - 12:00)
آزمایشگاه ژنتیک مولکولی 2016395 1 کارشناسی زیست شناسی 05 شهره حسامی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/11 (10:00 - 12:00)
نمایش 1 - 20 از 815 نتیجه
از 41