دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 560 نتیجه
از 28
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اپتیک 2018027 3 کارشناسی فیزیک 01 داود رئوفی هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/28 (10:00 - 12:00)
اپتیک فوریه 2018336 3 lesson-section-code7 فیزیک 01 محمد امیری هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/03 (08:00 - 10:00)
احتمال 1 2019136 4 کارشناسی آمار 01 ابراهیم امینی سرشت هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/01 (14:00 - 16:00)
احتمال 2 2019091 3 کارشناسی آمار 01 مجید صادقی فر هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/27 (14:00 - 16:00)
احتمال 2 2019137 4 کارشناسی آمار 01 مجید صادقی فر هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/27 (14:00 - 16:00)
یاخته شناسی و بافت شناسی گیاهی پیشرفته 2016329 2 lesson-section-code5 زیست شناسی 01 عبدالکریم چهرگانی راد هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/01 (10:00 - 12:00)
آز-فیزلوژی گیاهی 1 2016027 1 کارشناسی زیست شناسی 01 حیدرعلی مالمیر هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/18 (10:00 - 12:00)
آزمایشگاه زیست شناسی میکروبی 2016401 1 کارشناسی زیست شناسی 04 فریبا محسن زاده هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/20 (10:00 - 12:00)
آزمایشگاه زیست شناسی میکروبی 2016401 1 کارشناسی زیست شناسی 03 فریبا محسن زاده هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/20 (10:00 - 12:00)
آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 1 2016373 1 کارشناسی زیست شناسی 01 حیدرعلی مالمیر هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/18 (10:00 - 12:00)
آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 1 2016373 1 کارشناسی زیست شناسی 02 حیدرعلی مالمیر هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/18 (10:00 - 12:00)
آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 1 2016373 1 کارشناسی زیست شناسی 03 حیدرعلی مالمیر هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/18 (10:00 - 12:00)
آزمایشگاه مبانی جانور شناسی 2016397 1 کارشناسی زیست شناسی 04 اتابک روحی امینجان هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/19 (10:00 - 12:00)
آزمایشگاه مبانی جانور شناسی 2016397 1 کارشناسی زیست شناسی 01 اتابک روحی امینجان هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/19 (10:00 - 12:00)
آزمایشگاه مبانی جانور شناسی 2016397 1 کارشناسی زیست شناسی 05 اتابک روحی امینجان هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/19 (10:00 - 12:00)
آزمایشگاه مبانی جانور شناسی 2016397 1 کارشناسی زیست شناسی 03 اتابک روحی امینجان هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/19 (10:00 - 12:00)
آزمایشگاه مبانی جانور شناسی 2016397 1 کارشناسی زیست شناسی 06 اتابک روحی امینجان هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/19 (10:00 - 12:00)
آزمایشگاه مبانی جانور شناسی 2016397 1 کارشناسی زیست شناسی 02 اتابک روحی امینجان هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/19 (10:00 - 12:00)
اسپکتروسکپی 2018071 3 کارشناسی فیزیک 01 مهدی حاجی ولیئی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/02 (14:00 - 16:00)
آشنایی با نظریه صف 2019058 3 کارشناسی آمار 01 اصغر سیف هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (11:45 - 12:45) | هرهفته سه شنبه (12:45 - 13:45) 1398/04/02 (08:00 - 10:00)
نمایش 1 - 20 از 560 نتیجه
از 28