اساتید دانشکده

« بازگشت

سنگ های کربناتی(عملی)

نام درس سنگ های کربناتی(عملی)
کد درس 2015376
تعداد واحد 1
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز