اساتید دانشکده

« بازگشت

زمین شناسی نفت

نام درس زمین شناسی نفت
کد درس 2015016
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز