دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

ارزیابی ذخایر معدنی (نظری)

نام درس ارزیابی ذخایر معدنی (نظری)
کد درس 2015229
تعداد واحد 1
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز