دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

روش های ریاضی در بازسازی تصاویر

نام درس روش های ریاضی در بازسازی تصاویر
کد درس 2014458
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز