تشویقی

 
کد خبر: 6218    1395/10/15

به پاس خدمات و زحمات در این مجموعه اشخاص ذیل از طرف ریاست دانشکده انتخاب گردیدند.

آقای مرتضی منصور - خانم معصومه رجبی - آقای حمید رضا مهدوی - آقای محمد علی بخشی - آقای یوسف صائب - آقای علی محمد خالقی - خانم سکینه کاشفی - خانم زهرا حصارخانی - خانم فاطمه جوادی شعار -خانم سهیلا خوشنویس - خانم نفیسه السادات کمالی 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 33391-65174   تلفن: 081-38381601-10  تلفن ریاست:
فکس:
 081-38271541
081-38381172

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند