دفاع از رساله‌ي آقاي علي جعفري

 
کد خبر: 6043    1395/10/08

با دفاع از رساله‌ي آقاي علي جعفري دانشجوي دكتري رشته رياضي گرايش جبر، با عنوان "  برخي از گروه هاي متناهي كه توسط مجموعه درجه سرشتهايشان مشخص مي شوند " به راهنمايي خانم دكتر اشرف دانشخواه و مشاوره آقاي دكتر سيد حسن علوي با شرايط زير موافقت گرديد:
داور داخلي: آقاي دكتر كريم سامعي رشته رياضي گرايش جبر با مرتبه علمي دانشياري
داوران خارجي: آقايان دكتر محمدرضا درفشه (رشته رياضي گرايش جبر با مرتبه علمي استادي از دانشگاه تهران) و دكتر عليرضا اشرفي (رشته رياضي گرايش جبر با مرتبه علمي استادي از دانشگاه كاشان)
تاريخ دفاع: دو شنبه 11/11/95 ساعت 10:00 صبح 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 33391-65174   تلفن: 081-38381601-10  تلفن ریاست:
فکس:
 081-38271541
081-38381172

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند