یک طرح ذخیره سازی غیر متمرکز بر اساس قراردادهای هوشمند بلاکچین اتریوم برای ذخیره سازی و پرس و جوی روی دادههای فارماکوژنومیک

یک طرح ذخیره سازی غیر متمرکز بر اساس قراردادهای هوشمند بلاکچین اتریوم برای ذخیره سازی و پرس و جوی روی دادههای فارماکوژنومیک


یک طرح ذخیره سازی غیر متمرکز بر اساس قراردادهای هوشمند بلاکچین اتریوم برای ذخیره سازی و پرس و جوی روی دادههای فارماکوژنومیک

نوع: Type: به صورت آنلاین

مقطع: Segment: ریاضی

عنوان: Title: یک طرح ذخیره سازی غیر متمرکز بر اساس قراردادهای هوشمند بلاکچین اتریوم برای ذخیره سازی و پرس و جوی روی دادههای فارماکوژنومیک

ارائه دهنده: Provider: محمودیان روناک

اساتید راهنما: Supervisors: دکتر رضا قاسمی

اساتید مشاور: Advisory Professors:

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees:

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation: 99/10/18 ساعت 16 الی 17

مکان ارائه: Place of presentation: vc.basu.ac.ir/basu395143

چکیده: Abstract: