مطالعه فرسایش بادی خاک ها، مکانیسم ایجاد، ارتباطان با خصوصیات خاک و روش های کنترل آن

مطالعه فرسایش بادی خاک ها، مکانیسم ایجاد، ارتباطان با خصوصیات خاک و روش های کنترل آن


مطالعه فرسایش بادی خاک ها، مکانیسم ایجاد، ارتباطان با خصوصیات خاک و روش های کنترل آن

نوع: Type: به صورت آنلاین

مقطع: Segment: زمین شناسی

عنوان: Title: مطالعه فرسایش بادی خاک ها، مکانیسم ایجاد، ارتباطان با خصوصیات خاک و روش های کنترل آن

ارائه دهنده: Provider: نجاره نیلوفر

اساتید راهنما: Supervisors: دکتر سید داود محمدی

اساتید مشاور: Advisory Professors:

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees:

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation: 99/10/16 ساعت 8 صبح

مکان ارائه: Place of presentation: vc.basu.ac.ir/basu380236

چکیده: Abstract: