مدیران گروه های آموزشی

مدیران گروه های آموزشی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

شرح وظايف مدير گروه 

 1. نظارت بر كليه فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي و خدماتي در گروه.
 2. ارزيابي كار سالانه اعضاي گروه و گزارش آن به رئيس دانشكده.
 3. تهيه جدول دروس هر نيمسال با همكاري اعضاي گروه و تسليم آن به رئيس دانشكده.
 4. تجديد نظر مستمر در برنامه‌ها با توجه به آخرين پيشرفتها و تغييرات و تحولات و تسليم اين برنامه‌ها به مراجع ذيربط.
 5. پيشنهاد نيازهاي مالي گروه به رئيس دانشكده.
 6. اظهارنظر درباره بورسها، فرصتهاي مطالعاتي و ماموريتهاي اعضاي گروه و پيشنهاد آن به رئيس دانشكده.
 7. پيشنهاد استخدام اعضاي هيات علمي به رياست دانشكده.
 8. هماهنگ ساختن فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي در رشته مربوطه.
 9. نظارت بر نحوه ارائه دروس و انتخاب كتب درسي.
 10. حمايت علمي از طرحهاي پژوهشي ارزنده‌اي كه توسط اعضاي هيات علمي ارائه مي‌شود.
 11. هدايت امور پژوهشي و نظارت بر حسن انجام آنها.
 12. تشكيل منظم جلسات آموزشي، پژوهشي و اجرايي شوراي گروه.
 13. ارائه پيشنهاد همكاري هاي علمي با ساير موسسات آموزشي يا پژوهشي داخلي و خارجي به رياست دانشكده.
 14. اظهار نظر در مورد شركت اعضاي گروه در كنفرانسهاي بين المللي سالانه (داخلي و خارجي) و پيشنهاد آن به رياست دانشكده.
 15. ارائه پيشنهاد در مورد محورهاي موضوعات و اولويتهاي تحقيقاتي در گروه.
 16. يافتن راهكارهاي مناسب جهت ايجاد ارتباط هرچه بيشتر بين گروههاي باليني و علوم پايه.
 17. تلاش جهت ارتقاي همه جانبه اعضاي محترم هيات علمي گروه.
 18. انعكاس مشكلات گروه اعم از مشكلات نيروي انساني، تجهيزاتي و مشكلات فرآيندي گروه به رئيس دانشكده.
 19. شناسايي امكانات و تسهيلات درون و برون دانشگاهي و سعي در جذب آن براي ارتقاي گروه.
 20. برگزاري منظم جلسات كميته‌هاي تصميم گيري در گروه.