فیزیولوژی جانوری

فیزیولوژی جانوریفیزیولوژی جانوری


گروه آموزشی: زیست شناسی
نام آزمایشگاه: فیزیولوژی جانوری
نام سرپرست: دکتر ناصر میرازی
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: 38381601-10
تلفن داخلی:
پست الکترونیک:
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: خانم راضیه رحیمی
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها:
 توانائی انجام آزمایشات فیزیولوژی جانوری 1 و 2
اندازگیری پارامترهای خونی
تکثیر و پرورش حیوانات آزمایشگاهی
کارهای تحقیقاتی بر روی حیوانات آزمایشگاهی