ساختار ماتریس ضرایب مساله ماتزدایی تصویر و کاربرد آن در تسریع همگرایی روش FISTA

ساختار ماتریس ضرایب مساله ماتزدایی تصویر و کاربرد آن در تسریع همگرایی روش FISTA


ساختار ماتریس ضرایب مساله ماتزدایی تصویر و کاربرد آن در تسریع همگرایی روش FISTA

نوع: Type: به صورت آنلاین -

مقطع: Segment: ریاضی

عنوان: Title: ساختار ماتریس ضرایب مساله ماتزدایی تصویر و کاربرد آن در تسریع همگرایی روش FISTA

ارائه دهنده: Provider: عبدالمحمدی شاکر

اساتید راهنما: Supervisors: دکتر مهدی میرزاپور

اساتید مشاور: Advisory Professors:

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees:

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation: 99/10/17 ساعت 9 الی 10

مکان ارائه: Place of presentation: vc.basu.ac.ir/basu395092

چکیده: Abstract: