روش های تعیین سایندگی سنگ های گرانیتی با تاکید بر سایش سرشار

روش های تعیین سایندگی سنگ های گرانیتی با تاکید بر سایش سرشار


روش های تعیین سایندگی سنگ های گرانیتی با تاکید بر سایش سرشار

نوع: Type: به صورت آنلاین

مقطع: Segment: زمین شناسی

عنوان: Title: روش های تعیین سایندگی سنگ های گرانیتی با تاکید بر سایش سرشار

ارائه دهنده: Provider: اسدی مهری

اساتید راهنما: Supervisors: دکتر مجتبی حیدری

اساتید مشاور: Advisory Professors:

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees:

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation: 99/10/16 ساعت 8 صبح

مکان ارائه: Place of presentation: vc.basu.ac.ir/basu380095

چکیده: Abstract: