دکتر اخوان

دکتر اخواندکتر اخوان


گروه آموزشی: فیزیک
نام آزمایشگاه: دکتر اخوان
نام سرپرست: دکتر بابک ژاله
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن:
تلفن داخلی:
پست الکترونیک:
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس:
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها: