دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مریم بختیار

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مریم بختیار


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه خانم مریم بختیار دانشجوی کارشناسی ارشد

 با دفاع از پایان نامه خانم مریم بختیار دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی به شماره دانشجویی 9413144003 تحت راهنمایی آقای دکتر فریدون سموات با شرایط زیر موافقت گردید:
داوران: آقایان دکتر قاسم  انصاری پور و دکتر صفدر حبیبی
تاریخ دفاع: دو شنبه 01/06/96 ساعت 11:00 صبح