دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه کوکبی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه کوکبی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه خانم فاطمه کوکبی آراسته دانشجوی کارشناسی ارشد

با دفاع از پایان نامه خانم فاطمه کوکبی آراسته دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی ، تحت راهنمایی خانم دکتر اشرف ترکیان با شرایط زیر موافقت گردید:
داوران: آقایان دکتر علی اصغر سپاهی گرو و دکتر حسین شهبازی
تاریخ دفاع: یک شنبه 26/06/96 ساعت 14:00 بعد از ظهر