دفاع از پایان نامه خانم اسماء خلیفه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی

دفاع از پایان نامه خانم اسماء خلیفه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

با دفاع از پایان نامه خانم اسماء خلیفه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی

با دفاع از پایان نامه خانم اسماء خلیفه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی تحت راهنمایی آقای دکتر محمد حسین قبادی و مشاوره خانم دکتر اشرف ترکیان با شرایط زیر موافقت گردید:

داوران: آقایان دکتر حسین شهبازی و دکتر مجتبی حیدری

تاریخ دفاع: شنبه 01/07/96  ساعت  10  صبح