دفاع از پایان نامه آقای مهدی دینی امزاجرد

دفاع از پایان نامه آقای مهدی دینی امزاجرد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه آقای مهدی دینی امزاجرد دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فیزیک

 با دفاع از پایان نامه آقای مهدی دینی امزاجرد دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فیزیک تحت راهنمایی آقای دکتر احمد مهرابی با شرایط زیر موافقت گردید:

داوران: آقایان دکتر عبدالحسین خدام محمدی و دکتر محمد ملک جانی

تاریخ دفاع: سه شنبه 12/11/95  ساعت  11:30  صبح