دفاع از پایان نامه آقای علی چهره گشا

دفاع از پایان نامه آقای علی چهره گشا


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه آقای علی چهره گشا دانشجوی زمین شناسی

دفاع از پایان نامه آقای علی چهره گشا دانشجوی زمین شناسی ، گرایش پترولوژی با عنوان : بررسی ارتباط پترولوژی و ژئوشیمیایی سنگ های آتشفشانی جنوب کنگاور با مجموعه های افیولیتی صحنه - هرسین (کرمانشاه) 

استاد راهنما : آقای دکتر فرهاد آلیانی ، استاد مشاور : دکتر علی اصغر سپاهی گرو

تاریخ دفاع: یکشنبه 14/9/95 ساعت  9  صبح