دفاع از پایان نامه آقای علی چهره گشا دانشجوی کارشناسی ارشد

دفاع از پایان نامه آقای علی چهره گشا دانشجوی کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه آقای علی چهره گشا ، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی

دفاع از پایان نامه آقای علی چهره گشا دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی ،  تحت راهنمایی آقای دکتر فرهاد آلیانی و مشاوره آقای دکتر علی اصغر سپاهی گرو با شرایط زیر موافقت گردید:

داوران: آقای دکتر حسین شهبازی و خانم دکتر اشرف ترکیان

تاریخ دفاع: یکشنبه 14 /09/95 ساعت  10  صبح