دفاع از پایان نامه آقای ابراهیم زلیخایی

دفاع از پایان نامه آقای ابراهیم زلیخایی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه آقای ابراهیم زلیخایی دانشجوی کارشناسی ارشد

دفاع از پایان نامه آقای ابراهیم زلیخایی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضی ، تحت راهنمایی آقای دکتر سیدحسن علوی با شرایط زیر موافقت گردید:

داوران: آقای دکتر کریم سامعی و خانم دکتر اشرف دانشخواه 

تاریخ دفاع: یکشنبه 07/09/95 ساعت  10  صبح