دفاع از رساله‌ خانم پریسا فخری ، با عنوان " نانو ذرات طلا و مس بر پایه اکسید گرافن و اکسید گرافن احیا شده

دفاع از رساله‌ خانم پریسا فخری ، با عنوان " نانو ذرات طلا و مس بر پایه اکسید گرافن و اکسید گرافن احیا شده


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از رساله‌ خانم پریسا فخری ، با عنوان " نانو ذرات طلا و مس بر پایه ی اکسید گرافن و اکسید گرافن احیا شده ، " به راهنمائی آقای دکتر بابک ژاله و مشاوره آقای دکتر محمود نصراله زاده بائی

دفاع از رساله‌ خانم پریسا فخری دانشجوی دکتری رشته فیزیک گرایش اتمی و مولکولی ، با عنوان " نانو ذرات طلا و مس بر پایه  اکسید گرافن و اکسید گرافن احیا شده: سنتز، شناسایی و کاربردهای آن ها" به راهنمایی آقای دکتر بابک ژاله و مشاوره آقای دکتر محمود نصراله زاده بائی با شرایط زیر موافقت گردید:

داور داخلی: آقای دکتر مهدی حاج ولیئی رشته فیزیک گرایش اتمی و مولکولی با مرتبه علمی استادیاری

داوران خارجی: خانمها دکتر سیده زهرا شورشینی با مرتبه استادیاری از دانشگاه الزهرا (گرایش اتمی مولکولی- لیزر) و دکتر بتول سجاد با مرتبه دانشیاری از دانشگاه الزهرا (گرایش اتمی مولکولی- لیزر)

تاریخ دفاع: شنبه 23/08 /95 ساعت 10:00 صبح