دفاع از رساله‌ خانم زهرا طهماسبی با عنوان " بررسی رابطه ناهمواری سطح با جابجایی گووس- هانخن

دفاع از رساله‌ خانم زهرا طهماسبی با عنوان " بررسی رابطه ناهمواری سطح با جابجایی گووس- هانخن


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از رساله‌ خانم زهرا طهماسبی دانشجوی دکتری رشته فیزیک گرایش اتمی و مولکولی با عنوان " بررسی رابطه ناهمواری سطح با جابجایی گووس- هانخن " به راهنمایی آقای دکتر محمد امیری

دفاع از رساله‌ خانم زهرا طهماسبی ،  دانشجوی دکتری رشته فیزیک گرایش اتمی و مولکولی،  با عنوان " بررسی رابطه ناهمواری سطح با جابجایی گووس-  هانخن " به راهنمایی آقای دکتر محمد امیری با شرایط زیر موافقت گردید:

داور داخلی: آقای دکتر بابک ژاله رشته فیزیک گرایش اتمی و مولکولی با مرتبه علمی دانشیاری

داوران خارجی: آقایان دکتر محمد  تقی توسلی (رشته فیزیک گرایش اپتیک با مرتبه علمی استادی از دانشگاه تهران)و دکتر میرفائز میری (رشته فیزیک گرایش ماده چگال با مرتبه علمی استادیاری از دانشگاه تهران)

تاریخ دفاع: چهار شنبه 26/08/95 ساعت 11:00 صبح