دفاع از رساله‌ آقای میر محمد میری با عنوان شیمی کانی، ترموبارومتری و تحول دگرگونی آمفیبول شیست ها و آمفیبولیت های مناطق قروه و همدان

دفاع از رساله‌ آقای میر محمد میری با عنوان شیمی کانی، ترموبارومتری و تحول دگرگونی آمفیبول شیست ها و آمفیبولیت های مناطق قروه و همدان


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از رساله‌ آقای میر محمد میری دانشجوی دکتری رشته زمین شناسی گرایش پترولوژی ، با عنوان شیمی کانی، ترموبارومتری و تحول دگرگونی آمفیبول شیست ها و آمفیبولیت های مناطق قروه و همدان

دفاع از رساله‌ آقای میر محمد میری دانشجوی دکتری رشته زمین شناسی گرایش پترولوژی ، با عنوان "  شیمی کانی، ترموبارومتری و تحول دگرگونی آمفیبول شیست ها و آمفیبولیت های مناطق قروه و همدان " به راهنمایی آقای دکتر فرهاد آلیانی و مشاوره آقای دکتر علی اصغر سپاهی گرو  با شرایط زیر موافقت گردید:

داور داخلی: آقای دکتر حسین شهبازی رشته زمین شناسی گرایش پترولوژی با مرتبه علمی استادیاری

داوران خارجی: آقایان دکتر عادل ساکی (رشته زمین شناسی گرایش پترولوژی با مرتبه علمی دانشیاری از دانشگاه اهواز )و دکتر حاجی حسین عزیزی (رشته زمین شناسی گرایش پترولوژی با مرتبه علمی دانشیاری از دانشگاه کردستان)

تاریخ دفاع: یک شنبه 07/09/95 ساعت 10:00 صبح