تشویقی

تشویقی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

نظر به اینکه در انجام امور و وظایف محوله با دقت ، اخلاق و رفتار شایسته اهتمام لازم را بکار گرفته وبا ادب و فروتنی در جهت رفع مشکل ارباب رجوع از هیچ کوششی فروگذار نبوده است ، بدین وسیله از آقای مرتضی قاسمی ، مسئول سایت کارشناسی تقدیر و تشکر می نمایم. دکتر مجید صادقی فر ریاست دانشکده علوم پایه

نظر به اینکه در انجام امور و وظایف محوله با دقت ، اخلاق و رفتار شایسته اهتمام لازم را بکار گرفته وبا ادب و فروتنی در جهت رفع مشکل ارباب رجوع از هیچ کوششی فروگذار نبوده است ، بدین وسیله از آقای مرتضی قاسمی ، مسئول سایت کارشناسی تقدیر و تشکر می نمایم.

                                                                       دکتر مجید صادقی فر

                                                                     ریاست دانشکده علوم پایه