تشویقی

تشویقی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

به پاس خدمات و زحمات در این مجموعه اشخاص ذیل از طرف ریاست دانشکده انتخاب گردیدند

به پاس خدمات و زحمات در این مجموعه اشخاص ذیل از طرف ریاست دانشکده انتخاب گردیدند.

آقای مرتضی منصور - خانم معصومه رجبی - آقای حمید رضا مهدوی - آقای محمد علی بخشی - آقای یوسف صائب - آقای علی محمد خالقی - خانم سکینه کاشفی - خانم زهرا حصارخانی - خانم فاطمه جوادی شعار -خانم سهیلا خوشنویس - خانم نفیسه السادات کمالی