بررسی ویژگیهای زمینشناسی مهندسی ماسه سنگها با تاکید بر اثر بافت

بررسی ویژگیهای زمینشناسی مهندسی ماسه سنگها با تاکید بر اثر بافت


بررسی ویژگیهای زمینشناسی مهندسی ماسه سنگها با تاکید بر اثر بافت

نوع: Type: به صورت آنلاین

مقطع: Segment: زمین شناسی

عنوان: Title: بررسی ویژگیهای زمینشناسی مهندسی ماسه سنگها با تاکید بر اثر بافت

ارائه دهنده: Provider: مظفری پور عادل

اساتید راهنما: Supervisors: دکتر سید داود محمدی

اساتید مشاور: Advisory Professors:

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees:

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation: 99/10/14 ساعت 8 صبح

مکان ارائه: Place of presentation: vc.basu.ac.ir/basu380236

چکیده: Abstract: