ارزیابی حساسیت و رمبندگی خاکهای لس

ارزیابی حساسیت و رمبندگی خاکهای لس


ارزیابی حساسیت و رمبندگی خاکهای لس

نوع: Type: به صورت آنلاین

مقطع: Segment: زمین شناسی

عنوان: Title: ارزیابی حساسیت و رمبندگی خاکهای لس

ارائه دهنده: Provider: احمدی مقدم امیرحسین

اساتید راهنما: Supervisors: دکتر مجتبی حیدری

اساتید مشاور: Advisory Professors:

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees:

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation: 99/10/16 ساعت 10 صبح

مکان ارائه: Place of presentation: vc.basu.ac.ir/basu380095

چکیده: Abstract: