مرتضی منصور
کارشناس گروه فیزیک
رامتین پاکزاد
کارشناس آزمایشگاه زیست شناسی
مهدی صمدی
تکنسین آزمایشگاه
مصطفی اکبری
تکنسین آزمایشگاه
جلال فرجامی
کارشناس آزمایشگاه زیست شناسی
پروانه شکری
کارشناس آزمایشگاه فیزیک
نفیسه السادات کمالی
کارشناس آزمایشگاه فیزیک
محمد رضا رسولی فرح
کارشناس کارگاه زمین شناسی
افسانه ورشابیان
تکنسین آزمایشگاه
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 33391-65174   تلفن: 081-38381601-10  تلفن ریاست:
فکس:
 081-38271541
081-38381172

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند