مدیران گروه های آموزشی ، شرح وظایف

دکتر مسعود رنجبر
مدیرگروه زیست شناسی
دکترمجتبی حیدری
مدیر گروه زمین شناسی
دکتر علی سوری
مدیر گروه ریاضی
دکتر احمد مهرابی
مدیر گروه فیزیک

 

شرح وظايف مدير گروه 

 1. نظارت بر كليه فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي و خدماتي در گروه.
 2. ارزيابي كار سالانه اعضاي گروه و گزارش آن به رئيس دانشكده.
 3. تهيه جدول دروس هر نيمسال با همكاري اعضاي گروه و تسليم آن به رئيس دانشكده.
 4. تجديد نظر مستمر در برنامه‌ها با توجه به آخرين پيشرفتها و تغييرات و تحولات و تسليم اين برنامه‌ها به مراجع ذيربط.
 5. پيشنهاد نيازهاي مالي گروه به رئيس دانشكده.
 6. اظهارنظر درباره بورسها، فرصتهاي مطالعاتي و ماموريتهاي اعضاي گروه و پيشنهاد آن به رئيس دانشكده.
 7. پيشنهاد استخدام اعضاي هيات علمي به رياست دانشكده.
 8. هماهنگ ساختن فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي در رشته مربوطه.
 9. نظارت بر نحوه ارائه دروس و انتخاب كتب درسي.
 10. حمايت علمي از طرحهاي پژوهشي ارزنده‌اي كه توسط اعضاي هيات علمي ارائه مي‌شود.
 11. هدايت امور پژوهشي و نظارت بر حسن انجام آنها.
 12. تشكيل منظم جلسات آموزشي، پژوهشي و اجرايي شوراي گروه.
 13. ارائه پيشنهاد همكاري هاي علمي با ساير موسسات آموزشي يا پژوهشي داخلي و خارجي به رياست دانشكده.
 14. اظهار نظر در مورد شركت اعضاي گروه در كنفرانسهاي بين المللي سالانه (داخلي و خارجي) و پيشنهاد آن به رياست دانشكده.
 15. ارائه پيشنهاد در مورد محورهاي موضوعات و اولويتهاي تحقيقاتي در گروه.
 16. يافتن راهكارهاي مناسب جهت ايجاد ارتباط هرچه بيشتر بين گروههاي باليني و علوم پايه.
 17. تلاش جهت ارتقاي همه جانبه اعضاي محترم هيات علمي گروه.
 18. انعكاس مشكلات گروه اعم از مشكلات نيروي انساني، تجهيزاتي و مشكلات فرآيندي گروه به رئيس دانشكده.
 19. شناسايي امكانات و تسهيلات درون و برون دانشگاهي و سعي در جذب آن براي ارتقاي گروه.
 20. برگزاري منظم جلسات كميته‌هاي تصميم گيري در گروه.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 33391-65174   تلفن: 081-38381601-10  تلفن ریاست:
فکس:
 081-38271541
081-38381172

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند