معاونت پژوهشی

دکتر محمد ملک جانی
تحصیلات:  دکتری تخصصی
مرتبه علمی:  استادیار اختر فیزیک
ایمیل:  malekjani@basu.ac.ir
وب سایت:  https://profs.basu.ac.ir/malekjani
تلفن:  10-38381601
تلفن داخلي:  164
آدرس:  همدان ،بلوار شهید فهمیده ، روبروی پارک مردم ، دانشکده علوم پایه، ورودی اصلی سمت راست ، حوزه ریاست
توضیحات:  
-اجرای آئین نامه ها و مقررات پژوهشی مصوبات شورای پژوهشی و شورای انتشارات دانشگاه 
-نظارت بر اجرای برنامه های پژوهشی گروه ها و کوشش جهت رفع مشکلات آنها 
-تهیه و تنظیم سیاستهای پژوهشی دانشکده و ارائه آن به رئیس دانشکده 
-نظارت بر کلیه فعالیت های اساتید و دانشجویان دانشکده 
-ارزشیابی عملرکد پژوهشی سالیانه اعضای هیأت علمی دانشکده 
-ایجاد ارتباط و هماهنگی با مدیران واحدهای تابعه حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه جهت اجرای مقررات و دستور العمل های پژوهشی 
-ترغیب و تشویق اساتید دانشکده جهت تألیف ، ترجمه و نگارش کتب و مقالات علمی و تخصصی جهت جذب بودجه تحقیقاتی مصوب 
-ایجاد هماهنگی و ارتباط با صناعی و خدمات ذیربط جهت جذب پروژه های تحقیقاتی آنها و فراهم نمودن مقدمات عقد قراردادهای تقیقاتی
  و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه
- نظارت بر حسن اداره کتابخانه دانشکده و تلاش برای ارتقاء کمیت و کیفیت منابع علمی موجود
 - تهیه و تنظیم گزارش سالیانه امور پژوهشی و پشتیبانی دانشکده و ارائه آن به رئیس دانشکده
- بررسی مسائل دانشجوئی دانشجویان دانشکده و نظارت بر اجرای برنامه های دانشجوئی مطابق مقررات مربوط 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 33391-65174   تلفن: 081-38381601-10  تلفن ریاست:
فکس:
 081-38271541
081-38381172

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند